Miljö och Kvalité

AB Vulkekonomi är en del av Södertälje Kvalitets- och Miljögrupp och erhöll sommaren 2002 certifikaten 9001 och 14001 för sin miljö- och kvalitétssäkring.

 

Vår målsättning är att vara det företag som alltid ger kunden kvalitet och att uppfattas som ett kvalitetsföretag.

 

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar. Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna.
Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

 

Vårt miljötänkande baseras på att vi ständigt ska pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.

 

Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet.